О ТУЖИЛАШТВУ

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона.

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва.
Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац.
Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Јавно тужилаштво Републике Србије-организација

Јавно тужилаштво Републике Србије чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности.

Јавна тужилаштва посебне надлежности су Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.

Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

Државно веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

 

Надлежност и подручје Основног јавног тужилаштва у Новом Саду

 

Основно јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Основног суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Основног суда у Новом Саду

-извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, ступио је на снагу 21.11.2013, а примењује се од 1.1.2014.:


Члан 22.

Надлежност основног суда
 

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Основни суд тј. Основно тужилаштво у Новом Саду, обухвата подручје општина Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, град Нови Сад, Сремски Карловци, Темерин и Тител - Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, - закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, ступио је на снагу 21.11.2013, а примењује се од 1.1.2014.