САОПШТЕЊА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС за
ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА од 15.12.2017.

 

Министарство правде оглашава јавни конкурсе за попуњавање радних места тужилачких приправника, који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 112/17 од 15. децембра 2017. године.
Текст конкурса се може преузети на следећем линку:

Јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника

На основу члана 122. став 3. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 - УС, 117/14, 106/15 и 63/16 - УС),
Министар правде доноси

Правилник о одређивању броја тужилачких приправника

На основу члана 122. став 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС),
Министар правде доноси

Правилник о поступку пријема тужилачких приправника

 

 

 

 

МОЛБА ЗА КОПИРАЊЕ СПИСА ОД 05.09.2016.

- молба за копирање списа

 

 

 

ПОНОВЉЕНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/15 - канцеларијски материјал и тонери ОД 25.05.2015.

                                               - позив

                                               - документација

                                               - обавештење о закљученом уговору за КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                               - обавештење о закљученом уговору за ТОНЕРЕ

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/15 - канцеларијски материјал и тонери

                                               - позив

                                               - документација

                                               - обустава

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 02.03.2015.

 

           Имајући у виду Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 81/2014) ПОТРЕБНО ЈЕ да уплату преосталог износа новчаних средстава на који сте обавезани наредбом Основног јавног тужилаштва у Новом Саду горе означеног пословног броја убудуће вршите на рачун прописан за уплату јавних прихода број 840-743925843-54 (сврха уплате: уплата по наредби Основног јавног тужилаштва у Новом Саду; са позивом на горе означени ''КЕО'' број), те да све уплатнице као доказ о извршењу преузете обавезе доставите у року који је одређен наведеном наредбом.

 

 

ЈАВНОСТ РАДА И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја тужилаштво ће настојати да изађе у  сусрет Вашем тражењу у најкраћем могућем року, уз поштовање одређених  законских ограничења као што су:

давање информација које би:

-         угрозило живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица ;

-          угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка , извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак , или фер поступање и правично суђење

• озбиљно угрозило одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;

• учинило доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, тајна, односно који је доступан одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Пожељно је да захтев садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Јавни тужилац  иступа у медијима када се говори о битним питањима која се односе на рад Тужилаштва. Међутим, треба имати у виду да, у складу са тужилачком етиком и важећим одредбама закона, тужиоци често не могу давати одговоре или учествовати у интервјуима у којима се говори о конкретним предметима и предметима који су у раду.

Сви новинари и радници медија који желе адекватног сaговорника из Тужилаштва могу упутити захтев за интервју (уз назначено име новинара, медијске куће, адреса и контакт, кога желите да интервјуишете, тема разговора и оквирна питања, време потребно за интервју, датум и време реализовања, додатна питања...) Љубазно Вас молимо да захтев за интервју шаљете неколико дана унапред. Након пријема Вашег захтева контактираће Вас особље тужилаштва како би договорили детаље.